Bookmark and Share

Pravidla ligy VCT 2013

Vydáno dne 19. 10. 2012 (3500 x přečteno)

Tato pravidla jsou aktualizovaná k datu 14.10.2012


I. NEJVYŠŠÍ ORGÁN SOUTĚŽÍ

* rada VC Třeboňska je nejvyšším orgánem na soutěži


II. ÚČAST

 Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z  celé  ČR vždy na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy.

Přihláška do jednotlivých soutěží VCT je pro všechny pořadatele jednotná .Platit startovné možno až po předložení vyplněné přihlášky. V případě špatně vypsané přihlášky ( např . různé nesmysly atd.) nebude družstvo připuštěno k soutěži.

Maximální startovné ve výší 200,- Kč


III. ROZSAH SOUTĚŽE

* soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují nejpozději před začátkem soutěže a zúčastní se  nástupu.. Začátkem soutěže se rozumí pokyn rozhodčího pro přípravu prvního soutěžního družstva….


IV. TERMÍNY A ZAČÁTKY SOUTĚŽÍ

* termíny soutěží se stanovují pomocí dohadovacího řízení a shody organizátorů.

Každá soutěž ( mimo noční) začátek ve 13. hodin

* družstva se přihlašují do soutěže do konce nástupu a začátku prvního PÚ, je možno ohlásit se předem telefonicky a dorazit později.


V. ZPŮSOB PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU

* dle platných pravidel požárního sportu uvedených ve Směrnici požárního sportu SH ČMS a pravidel VC Třeboňska, na sklopné terče nebo nástřikové terče, určí pořadatel soutěže


VI. TECHNICKÉ PODMÍNKY

STROJ

- přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a klapkou schváleného typu. Kombinace motorů a čerpadel není možná! Stroj musí vizuálně odpovídat schválenému typu, s výjimkami:. 
- ovládání plynu libovolné mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě vyrobeném výrobcem. 
- výfukové potrubí libovolné - musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě, dle typu.
- Zákaz používaní podpěr a opěr savic na stroji

SÁNÍ

- savice - délka 2,5 metru +/- 0,1m bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm 
- savice mohou být po dokončení útoku sešroubovavané nebo nemusí. Záleží na jednotlivých pravidlech pořádajících SDH. 
- koš s funkční klapkou, jejíž ovládání je umístěno vně pláště vycházející ze schváleného typu. Na základě vystaveného dokladu o shodě je možné také použít plastový koš produkce společnosti FLÍDR s.r.o. s typovým označením S-110 TURBO. Maximální světlost oka je 10x10mm. 
- koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody, po kterém následuje spojení sacího vedení, savice nemusí být sešroubovány. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny vody. 
- koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje 
- koš musí být našroubován před ponořením do vody (dotyku s vodou).
- neřeší se dotáčení koše pod vodou, po vytažení z kádě musí být viditelné, že je koš natočen na savici (držet za savici ne za koš).
- podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná, bez výřezů.

ÚTOČNÉ VEDENÍ

- . Hadice: typ hadic určí pořadatel soutěže.. Délka hadic 20 m s tolerancí ±1 metr. 
- kontrolu šíře všech hadic provede rozhodčí před provedením útoku, před položením hadic na základnu, nebo na přípravné základně. 
- kontrola délky hadic ihned po dokončení útoku, změřením minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím. Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního družstva. Hadice určené ke kontrole délky přenesou na místo měření dva členové technické čety. 
- na základně musí mezi zuby  půlspojek projít list papíru

- rozdělovač s funkčními uzávěry, s ovládacími prvky bez ostrých hran. 
- proudnice vlastní, průměr výstřikové trubice 12,4 - 13 mm. Proudnice se může dotýkat země. 
- závodník nesmí překročit čáru stříkání - čára je nedotknutelná. 
- hadice B smí být vyskládána na stroji až ke spojce u ventilu, ale spojka hadice a stroje se nesmí dotýkat!

VÝSTROJ SOUTĚŽÍCÍCH

- na nástup před zahájením soutěže i k vyhodnocení soutěže nastoupí všechna přihlášená družstva v minimálním počtu 4 členů. Ústroj družstva jednotná - pracovní, soutěžní, sportovní nebo vycházkový stejnokroj. 
- k provedení požárního útoku jednotná ústroj
- obuv pracovní nebo sportovní dle pravidel požárního sportu. 
- opasek lehký 
- ochranná přilba odpovídající Pravidlům požárního sportu 

- i u družstev žen povinně zastrkaná trika či dresy.
- nutno mít na přilbě podbradník (jakýkoliv) jinak nebude družstvo připuštěno ke splnění PÚ
- tretry a tarfy povoleny.

JINÁ USTANOVENÍ

- délka přípravy na základně, dle počtu přihlášených družstev, min.3 minuty, max.5 minut. Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a přístupu k ní a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva na přípravu na základně. Rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu není-li uvolněn přístup k ní.
- v průběhu přípravy a samotného PÚ se v soutěžním prostoru smí pohybovat pouze rozhodčí a soutěžní družstvo.
- při přípravě žen na základně smí pomoci 1 určený muž soutěžícího SDH (vedoucí).
- v případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny
- připravenost základny ke startu osvědčí rozhodčí zvednutím praporku. Od tohoto momentu je zakázáno provádět úpravy na základně bez svolení rozhodčího. Svolení se vyžaduje zvednutím ruky ve směru k rozhodčímu.
- bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno rozhodčím ke startu povelem startéra „ Na místa připravte se...“, končí stanovený, limitní čas na přípravu (a to i před jeho naplněním) a jakékoliv překročení startovní čáry a návrat k základně od počátku tohoto povelu je bráno jako špatný start.
- stanovený časový limit na přípravu nesmí být překročen do vyzvání mužstva povelem „Na místa připravte se …“ u prvního pokusu!!! 
- čas na přípravu začíná běžet povelem (na pokyn) rozhodčího soutěže.
- za materiál použitý k plnění disciplíny plně odpovídá vysílající organizace. 
- přeměřování hadic záleží na pořadatelích jednotlivých soutěží.
- použití přetlakového ventilu určí pořadatel. Pokud ano, musí pořádající sbor toto napsat do pozvánky. 


PŮJČOVÁNÍ SOUTĚŽÍCÍCH !!!

Pro započítání bodů VCTPÚ je možné půjčování závodníků, ale maximálně 1. soutěžící a ten smí běžet jen za jedno družstvo (tzn., může běžet max. 2x vč. svého družstva). V případě porušení tohoto pravidla budou obě soutěžní družstva vyloučeni z hodnocení soutěže. Toto zapůjčení bude písemně zaznamenáno pořadatelem včetně jmen. Pro lepší orientaci pořadatele bude půjčený soutěžící startovat ve svém domovském dresu. Toto ustanovení se netýká finálových kol – zde je to na uvážení pořadatele soutěže. Za ženy nesmí nikdy běžet muž. Pokud ano družstvo poběží mimo soutěž! Půjčení max. dvou závodníků do jednoho družstva je povoleno. Družstva, která využijí tohoto pravidla se nebudou započítávat do hodnocení VCTPŮ, avšak v hodnocení celkové soutěže ano – obdrží ceny apod. Start družstva s více jak dvěma  zapůjčenými závodníky je povolen pouze mimo soutěž. Platí však normální presentace družstva, startovné, zařazení do startovního pořadí bez ohledu na družstva, od kterých si toto družstvo půjčuje. Při vyhlášení a na výsledkové listině bude však toto družstvo zařazeno na konec bez nároku na body v VCTPÚ a  ceny od pořadatelů.

 


VII. MĚŘENÍ ČASU

* čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou nebo ručními stopkami


VIII. STARTOVÁNÍ

* povely "NA MÍSTA, PŘIPRAVTE SE !", "POZOR !", výstřel. Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra, nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.)
* startování musí být prováděno startovací pistolí nebo praporkem
* při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou * nutno zřídit přípravnou čáru (před startovací čárou).


IX. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ

* družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového hodnocení VC Třeboňska takto:

Umístění

Počet bodů

Umístění

Počet bodů

1.

20

9.

7

2.

17

10.

6

3.

15

11.

5

4.

13

12.

4

5.

11

13.

3

6.

10

14.

2

7.

9

15.

1

8.

8

další

0

- stejné bodování družstev mužů i žen.
- při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění


X. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ VC TŘEBOŇSKA V PÚ

- zpracování výsledků a celkové vyhodnocení provede rada VC Třeboňska ihned po skončení poslední soutěže
- do celkového hodnocení se družstvu započítávají body z absolvovaných soutěží. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje vždy větší počet lepších umístění.


XI. PRÁVA A POVINNOSTI RADY VC Třeboňska

PRÁVA

- vyžadovat na pořadateli odstranění drobných nedostatků před zahájením soutěže. V případě závažných nedostatků v organizaci soutěže, nezajišťující její regulérnost, má právo navrhnout zúčastněným družstvům anulování závodu, před začátkem prvního útoku a nezapočítat případné výsledky do konečného pořadí VC Třeboňska

POVINNOSTI

- před zahájením soutěže překontrolovat regulérnost soutěžní dráhy a splnění podmínek pro pořadatele, jak jsou uvedeny v pravidlech
- rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady. Pro platné rozhodnutí rady je zapotřebí nadpoloviční většina z přítomných hlasů 
- na závodech musí být přítomna nadpoloviční většina členů rady 
- výsledky soutěží pravidelně zveřejňovat na Internetu


XII. PODMÍNKY PRO POŘADATELE SOUTĚŽE

- pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně přihlášena 
- čára stříkání - výška max. 20 mm nad zemí, minimální délka 10 metr 
- nádrž na vodu musí mít stěny vysoké 0,8 m, šířku min. 0,9 m a nejmenší obsah vody 1000 l, kraje musí být bez ostrých hran, nádrž bez uší a madel. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se středovou osou základny 
- vyznačit na soutěžní dráze 19-ti metrové úseky měřené od čáry stříkání značkami je povoleno .
vyznačit místo pro měření délky hadic a zajistit minimálně dva členy technické čety pro přenášení hadic ke kontrole jejich délky 
- dodržet délku přestávky mezi kategoriemi - maximálně 20 minut. Vyhlášení výsledků do 30 minut po skončení posledního útoku 
- provedení soutěže dle pravidel VC Třeboňska v PÚ a pravidel požárního sportu 
- Soutěžním družstvům umístěným na 1. - 3. místě, v obou kategoriích, musí být udělena pamětní věcná cena s uvedením názvu soutěže, místa konání, ročníku a kategorie

- Zajistít min. 2 rozhodčí tj. startéra a  druhý na hlídaní na ulitých startů.

- Zajistit u startu 1.kus práškového hasicího přístroje.